สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่