ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการ

.   ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 441/2562 ลงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ นั้น บัดนี้มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร กำหนดวันเวลา สถานที่สอบ และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน โดยมีรายละเอียดดังเอกสารประกอบต่อไปนี้

เอกสารประกอบ

<<< ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร  >>>
* ผู้ที่สมัครทางไปรษณีย์ให้มารับบัตรประจำตัวสอบที่หน้าห้องสอบแข่งขัน
<<< ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร  >>>
<<< ใบสมัคร  >>>