ประชาสัมพันธ์ถึง นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตทุกคน

หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดดำเนินการรวบรวมข้อมูลของนักศึกษาทุกคน เพื่อจัดทำฐานข้อมูลเป็นช่องทางการติดต่อนักศึกษาสำหรับอาจารย์ผู้สอน คณะครุศาสตร์ขอความร่วมมือจากนักศึกษา

กรอกข้อมูลใน Google form ต่อไปนี้ แบบสำรวจข้อมูลนักศึกษาคณะครุศาสตร์ทุกชั้นปี https://forms.gle/wD1bedd7PnzDw1oG7