กิจกรรมนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 ปีการศึกษา 2562

   กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 ประจำปีการศึกษา 2562 ให้เข้าร่วมกิจกรรมระหว่างเดือนสิงหาคม-กันยายน 2562 ณ หอประชุมใหม่ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

   นักศึกษาชั้นปีที่ 2 วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 12.30 -16.30 น. อบรมจิตอาสา “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” และวันพุธที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 07.30-12.00 น. ประชุมนักศึกษาพบผู้บริหาร “การค้นหาตัวตนและการเสริมสร้างศักยภาพความเป็นมนุษย์”

   นักศึกษาชั้นปีที่ 3 วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 07.30-12.00 น. อบรมจิตอาสา “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” และวันพุธที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 12.30-16.30 น. ประชุมนักศึกษาพบผู้บริหาร “การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษากับยุคใหม่ไร้พรมแดน”

   นักศึกษาชั้นปีที่ 4 วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 12.30-16.30 น. ประชุมนักศึกษาพบผู้บริหาร “การเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน”

   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา อาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา ชั้น 2 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 3420