นักศึกษาภาคปกติ และภาคกศ.ปช. ระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และระดับปริญญาโท ที่สำเร็จการศึกษาวันที่ 6 สิงหาคม 2562

   นักศึกษาภาคปกติ และภาคกศ.ปช. ระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และระดับปริญญาโท ที่สำเร็จการศึกษาวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ให้รับเอกสารทางการศึกษาในวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ อาคาร 9 ชั้น 9 ห้อง 09.09.11 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.-15.00 น. และตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป ติดต่อรับได้ที่เอกสารทางการศึกษาได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 9 ชั้น 1

------------------------------------------------------------------------

กำหนดการและขั้นตอนการรับเอกสาร >> https://bit.ly/31Gr7Vd

------------------------------------------------------------------------

นักศึกษาที่มี "วันที่สำเร็จการศึกษา" ทุกรุ่นทุกรอบ ที่ยังไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ให้เข้ากรอกภาวะการมีงานทำตามที่อยู่เว็บไซต์ >> http://mis.nrru.ac.th/job/