ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง ขยายระยะเวลาปิดสถานที่ชั่วคราวและการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home)

   ด้วยนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ฉบับลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 ประกอบกับคำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 3353/2563 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย ลงวันที่ 2 เมษายน 2563 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 144/2563 เรื่อง ปิดสถานที่ชั่วคราวและการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) ลงวันที่ 22 มีนาคม 2563 อาศัยอำนาจตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศขยายระยะเวลาปิดสถานที่ชั่วคราวและการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) ดังนี้

   1. ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

   2. ให้ขยายระยะเวลาปิดสถานที่ชั่วคราวและการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 144/2563 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2563 จากเดิมวันที่ 12 เมษายน 2563 ออกไป จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ส่วนการปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนให้ปฏิบัติงานตามประกาศเดิม

   3. การจัดการเรียนการสอน ให้ดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 123/2563 เรื่อง มาตรการจัดสอนและจัดสอบในภาวะฉุกเฉิน กรณี โรคปอดอักเสบรุนแรงจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) เช่นเดิม

ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563