ประกาศฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 7 อัตรา

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นอาจารย์

.............ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 131/2564 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นอาจารย์ นั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบต่อไปนี้

เอกสารประกอบ

<<< ประกาศผลการคัดเลือก  >>>
<<< ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  >>>
<<< ประกาศรับสมัครคัดเลือก  >>>
<<< ใบสมัคร  >>>