ราชภัฏโคราช พัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบองค์รวม สร้างบัณฑิตแห่งอนาคต

   กองประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมโครงการอบรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบองค์รวม เพื่อสร้างบัณฑิตแห่งอนาคต ในวันที่ 22-23 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2 โดยแบ่งออกเป็น2 รุ่นคือ วันที่ 22 สิงหาคม 2562 อบรมบุคลากรสายวิชาการ และวันที่ 23 สิงหาคม 2562 อบรมบุคลากรสายสนับสนุน

   คณาจารย์และบุคลากรที่สนใจ สามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองประกันคุณภาพการศึกษา อาคาร 9 ชั้น 4 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 
ต่อ 1544,9430