นายเอกพล สมการ สืบสานพระพุทธศาสนา คว้ารางวัล รองชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาธรรม “เพชรพุทธศาสตร์”

   เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการตอบปัญหาธรรม ชิงทุนการศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับอุดมศึกษา ณ ภาควิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งผลปรากฏว่า นายเอกพล สมการ นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 5 สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3 รับโล่เงินพุทธศาสตร์และทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท

   โครงการตอบปัญหาธรรมฯ จัดโดย ภาควิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ ภาควิชาพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัย จัดขึ้นเพื่อแสดงองค์ความรู้ด้านวิชาการทางพระพุทธศาสนา อันเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้ทดสอบความรู้ทางพระพุทธศาสนา รวมถึงเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการสร้างเครือข่ายทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย