นักศึกษาภาษาไทย ราชภัฏโคราช โชว์ความสามารถสอบผ่านข้อเขียนครูคืนถิ่น

    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ชั้นปีที่4-5 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน43 คน ที่สามารถสอบผ่านข้อเขียน โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา2561 โดยนักศึกษาจะต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่5 พฤษภาคม2561 
ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จะต้องส่งเอกสารความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการครูตามภูมิลำเนาที่นักศึกษาเลือกไว้