ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวประภาพร ผ่องศาลา

-นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
-รองอันดับ 1 ดาวคณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัลหลานย่าคนเก่ง ประจำปี 2562 สาขาต้นแบบเยาวชนดีเด่น