NRRU จับมือ SUT เปิดเวทีแสดงความสามารถนักศึกษา อบรมและแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ

   สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้จัดการอบรม (Workshop) และแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ แบบไม่มีการเตรียมตัวล่วงหน้า (Impromptu Speech) ประจำปี 2020 “SUT-NRRU English Speech Workshop and Contest 2020” เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 ณ อาคารเรียนรวม 2 ห้อง B5101 B5203 และ B5204 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมี อาจารย์ปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันภาษา พร้อมด้วยคณาจารย์ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมการอบรมและแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ฯ ซึ่งผลปรากฏว่านักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สามารถคว้ารางวัล ดังนี้

   -รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นายกิจจา ไพราม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ ได้รับเงินรางวัลจำนวน 1,000 บาท

   -รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ นางสาวชัชชรี ละลมชัย นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ ได้รับเงินรางวัลจำนวน 500 บาท

การจัดอบรมและแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีเวทีนำเสนอ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่าง ๆ ร่วมกัน พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษา ได้พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะการพูดในที่สาธารณะ อันเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ การปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับความจำเป็นของการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน และเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาในการก้าวสู่ความเป็นสากลต่อไป