สุดเจ๋ง! นักศึกษา คณะวิทย์ฯ ราชภัฏโคราช บินลัดฟ้าฝึกงานที่ประเทศเวียดนาม

   กองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้นำนางสาวนุศรา แพงไธสง และนางสาวพรรณราย พรโสภณ นักศึกษาสาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 4 ที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการเสริมสร้างประสบการณ์แลกเปลี่ยน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่างประเทศสำหรับนักศึกษา เข้าพบ ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ อาคาร 9 ชั้น 2 เพื่อรับฟังโอวาทก่อนออกเดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ณ Hue University of Science สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2562-28 กุมภาพันธ์ 2563

   การส่งนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครั้งนี้ จัดโดย สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนับสนุนงบประมาณโดย กองวิเทศสัมพันธ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาในสาขาวิชาได้มีโอกาสฝึกประสบการณ์วิชาชีพในระดับนานาชาติ พร้อมทั้งเป็นการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในด้านภาษาต่างประเทศ ตามกรอบบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding:MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กับ Hue University of Science สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองมหาวิทยาลัยให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น