มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอแสดงความยินดีกับ นายธนกิจ ศรีรุจิกุลธเนศ

   นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ได้รับรางวัล"รองชนะเลิศ อันดับ 1” ในงานประกวดการออกแบบของใช้ในชีวิตประจำวันที่ทำจากพลาสติก “Crafting พลาสติกสร้างฝันสู่มืออาชีพ” โดย พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน) ร่วมกับกองพัฒนานวัตกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และสถาบันพลาสติก ภายใต้พื้นที่ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (Industry transformation center : ICT