ราชภัฏโคราช ได้รับจดทะเบียนสิทธิบัตร การออกแบบผลิตภัณฑ์ “โคมไฟ”

   งานทรัพย์สินทางปัญญา กองกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตร การออกแบบผลิตภัณฑ์ในนามของมหาวิทยาลัย ชื่อผลงาน โคมไฟ จำนวน 1 ผลงาน สร้างสรรค์ผลงานโดย นายทิวากร หวองสูงเนิน ศิษย์เก่าสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พร้อมด้วย อาจารย์อภิญญาพัชร์ สวัสดิ์กุลนิธิ อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ยื่นต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้แจ้งผลการจดทะเบียนและส่งหนังสือสำคัญการจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ เลขที่คำขอ 1702005187 เลขที่สิทธิบัตร 70753 ให้กับมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว