อาจารย์ราชภัฏโคราช 1 ใน 4 นักวิจัยของไทย รับคัดเลือกเข้าร่วมประชุมระดับโลก HOPE Meeting ครั้งที่ 12

   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอแสดงความยินดีกับ ดร.จตุพล จันทร์ทิพย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับคัดเลือก 1 ใน 4 เป็นตัวแทนนักวิจัยรุ่นใหม่ของประเทศไทย เข้าร่วมการประชุม 12th HOPE Meeting with Nobel Laureates ในสาขาฟิสิกส์ เคมี สรีรวิทยา/แพทยศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม 2563 ณ เมืองสึคุบะ ประเทศญี่ปุ่น จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Society for the Promotion of Science:JSPS)

   การจัดประชุมครั้งนี้ ได้มีการคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาเอก หรือนักวิจัยรุ่นเยาว์ จากนานาประเทศในทวีปเอเชีย และภาคพื้นแปซิฟิก จำนวน 100 ราย เข้าร่วมประชุม ซึ่งนักวิจัยไทยที่จะได้รับการเสนอชื่อเข้าร่วมประชุม มีจำนวน 4 ราย จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยไทยและนักวิจัยญี่ปุ่น ได้มีโอกาสทำการวิจัยร่วมกัน ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางการวิจัยในสาขาวิชาการต่าง ๆ รวมถึงเพื่อขับเคลื่อนความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งจะส่งผลสำคัญในการส่งเสริมความสามารถนักวิจัยรุ่นเยาว์ ให้มีทรรศนะที่เปิดกว้าง พัฒนาความสามารถทางการวิจัยในระดับสูง ตลอดจนเพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้บัณฑิตศึกษาในภูมิภาคได้สร้างเครือข่าย และแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลและนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำจากทั่วโลก