1 ใน 10 ของประเทศ เรือนพ่อคง ราชภัฏโคราช

   ได้รับรางวัลโครงการดีเด่นส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐินี ทองดี รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้เข้ารับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ โครงการพัฒนาเรือนพ่อคง เรือนโคราช ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นของชาติพันธุ์ไทโคราช สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นโครงการดีเด่นในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี 2562 โดยมี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานมอบรางวัล พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการเรือนพ่อคง

   เรือนโคราช และได้สอบถามข้อมูลด้านความเป็นมาและการดำเนินงานของสำนักศิลปะฯ รวมไปถึง นายไชยนันท์ แสงทอง วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสที่ได้รับรางวัล


   การมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติฯ จัดโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สืบเนื่องจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ดำเนินการส่งโครงการพัฒนาเรือนพ่อคง เรือนโคราชให้เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นของชาติพันธุ์ไทโคราช เข้ารับการคัดเลือกในโครงการดีเด่นในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี 2562 ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิ จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลโครงการ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 เพื่อทำการคัดเลือกโครงการที่มีการดำเนินการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจากชุมชนหรือองค์กรต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อค้นหาโครงการที่มีการดำเนินงานการส่งเสริม รักษา สืบสาน ถ่ายทอด และฟื้นฟูมรดกภูมิปัญญาอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง สามารถเป็นต้นแบบของการดำเนินงานต่อชุมชนหรือองค์กรต่าง ๆ ด้วยเหตุนี้ เรือนพ่อคง หรือ เรือนโคราช จึงได้รับประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้โครงการพัฒนาเรือนพ่อคง เรือนโคราช เป็นโครงการดีเด่นในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมติด 1 ใน 10 โครงการจากทั่วประเทศ เพื่อเป็นต้นแบบของการดำเนินงานแก่ผู้สนใจ