ราชภัฏโคราช ได้รับจดทะเบียนสิทธิบัตร การออกแบบผลิตภัณฑ์ “โต๊ะ”

   งานทรัพย์สินทางปัญญา กองกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตร การออกแบบผลิตภัณฑ์ในนามของมหาวิทยาลัย ชื่อผลงาน โต๊ะ จำนวน 2 ผลงาน โดยศิษย์เก่าและอาจารย์จากสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดังนี้

   -ผลงานที่ 1 สร้างสรรค์โดย นางสาววันวิสา บอนขุนทด ศิษย์เก่า และผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฎวรัตน์ ขจัดภัย อาจารย์ประจำสาขาวิชา เลขที่คำขอ 1702005179

   -ผลงานที่ 2 สร้างสรรค์โดย นายศราวุฒิ โชคเจริญ ศิษย์เก่า และอาจารย์ภิญญาพัชร์ สวัสดิ์กุลนิธิ อาจารย์ประจำสาขาวิชา เลขที่คำขอ 1702005181

ทั้งนี้ 2 ผลงาน ได้ดำเนินการยื่นต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ โดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้แจ้งผลการจดทะเบียนและส่งหนังสือสำคัญการจดทะเบียนสิทธิบัตร การออกแบบผลิตภัณฑ์ เลขที่สิทธิบัตร 70967 และเลขที่ 70968 ให้กับมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว