รศ.ดร.สามารถ จับโจร ศ. คนแรกของ ม.ราชภัฏโคราช จากมติสภามหาวิทยาลัย รับรองและเสนอชื่อเพื่อรับการโปรดเกล้าฯ

            มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สามารถ จับโจร เนื่องในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามีมติรับรองและเสนอเพื่อรับการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น ศาสตราจารย์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ อนุสาขาวิชาประติมากรรมจากมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่10/2562 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562