นักศึกษาทัศนศิลป์ ราชภัฏโคราช คนเก่ง คนดี รับทุนการศึกษา 120,000 บาท จากมูลนิธิรัฐบุรุษ์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

   เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้นำนักศึกษา เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี เพื่อรายงานการส่งผลงานศิลปะของนักศึกษา เพื่อเข้าร่วมการคัดเลือกรับทุนการศึกษา จากกองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ “มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์” ประจำปี 2562 ซึ่งมีนิสิต นักศึกษาจากทั่วประเทศ ส่งผลงานด้านศิลปะเข้าร่วมคัดเลือก จำนวน 43 มหาวิทยาลัย ซึ่งผลปรากฏว่านักศึกษาสาขาวิชาทัศนศิลป์ ได้รับพิจารณาคัดเลือกได้รับทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี จำนวน 4 ทุน ๆ ละ 30,000 บาท รวมทั้งสิ้น 120,000 บาท ดังนี้
   1. นางสาวจุรีรัตน์ จำเริญโชค วิชาเอกจิตรกรรม
   2. นายกษมา คำสุด วิชาเอกประติมากรรม
   3. นางสาวอรจิรา ครองสำราญ วิชาเอกภาพพิมพ์
   4. นายณัฐิวุฒิ ศิริประโคน วิชาเอกศิลปะไทย

   การมอบทุนการศึกษา กองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ “มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์” ประจำปี 2562 โดยได้คัดเลือกนิสิต นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ที่มีการเรียนการสอนในการสร้างสรรค์ศิลปะ ส่งผลงานตามความถนัดของแต่ละบุคคลเข้าร่วมชิงทุนการศึกษา แบ่งออกเป็น ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ซึ่งผู้ที่ได้รับพิจารณารับทุนการศึกษา จะได้เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทางด้านสร้างสรรค์ศิลปะแก่นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่กำลังศึกษาในสาขาทัศนศิลป์ทั่วประเทศ ที่เป็นทั้งคนเก่ง คนดี มีผลงานสร้างสรรค์ ได้นำทุนการศึกษาที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อพัฒนาตนเองในด้านการเรียนจนสำเร็จการศึกษา เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ นำความรู้ไปช่วยเหลือสังคมและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป