TLO NRRU ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร ผลิตภัณฑ์คอร์นเฟลคข้าวตอกและกรรมวิธีการผลิต

   งานทรัพย์สินทางปัญญา (TLO NRRU) ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร ผลงานผลิตภัณฑ์คอร์นเฟลคข้าวตอกและกรรมวิธีการผลิต ผลงานการประดิษฐ์โดย อาจารย์ธีระ ธรรมวงศา อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา ร่วมกับ ดร.สายใจ ปอสูงเนิน อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย งานทรัพย์สินทางปัญญา 
ได้ยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตร เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้ออกหนังสือสำคัญการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร เลขที่ 15017 ให้กับมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว