ข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ข่าวเก่าคลิกที่นี่!!)


No.Title
1ประกาศยกเลิก ประกาศ ประกวดราคาซื้อโปรแกรมสำหรับจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Zoom Education) ระยะเวลา 1 ปี จำนวน 950 ลิขสิทธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่ สนอ.อค.9/2564
3ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 250 KVA พร้อมอุปกรณ์และการติดตั้ง จำนวน 1 ลูก
4ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่ สนอ.อค.8/2564
5ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมแซมลิฟต์โดยสารอาคาร 31 ยี่ห้อ PIONEER และอาคาร 35 ยี่ห้อ CROWMAX จำนวน 1 งาน
6ข้อมูลสารสำคัญในสัญญา รร.สธ.6/2564-งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร โรงเรียนสาธิตฯ
7ข้อมูลสารสำคัญในสัญญา รร.สธ.5/2564-งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารปฐมวัย และสนามฟุตซอล โรงเรียนสาธิตฯ
8สัญญาจ้างปรับปรุงห้องเรียน โรงเรียนสาธิตฯ
9ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่ หพญ.2/2564
10ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงระบบท่อประปาหอพักนักศึกษาหญิง อาคาร42
11แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร.1)
12ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่ สนอ.ยธ.2/2564
13แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2563 (งบแผ่นดิน)
14ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงห้องวินัยและนิติกร อาคาร 9 ชั้น 4
15ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่ สนอ.อค.7/2564
16ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่ สนอ.อค.6/2564
17ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่ สนอ.อค.5/2564
18ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่ สนอ.อค.4/2564
19ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมแซมลิฟต์โดยสารอาคาร 22 ยี่ห้อ LG จำนวน 1 งาน
20ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมแซมลิฟต์โดยสารอาคาร 23 ยี่ห้อ HITACHI จำนวน 1 งาน
21ประกาศผู้ชชนะการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงห้องพักรับรอง ห้อง ๒๐๑ (คอนโดมิเนียม) จำนวน ๑ งาน
22เสนอราคาเช่าพื้นที่บริการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ บริเวณชั้น ๑ อาคารหอพักหญิง ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
23งานจ้างปรับปรุงหลังคา และปูหญ้าเทียมสนามเด็กเล่นใหญ่ โรงเรียนสาธิตฯ
24จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ
25ประกาศผู้ชชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างโรงเก็บของ จำนวน ๑ หลัง
26ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยี สารสนเทศเป็นพื้นฐาน Learning Space และปรับปรุงสถานที่เป็นแหล่งเรียนรู้ จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27งานจ้างจัดทำโครงหลังคาสนามเด็กเล่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
28ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ ขสร.1 (ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ ประจำสำนักวิทยบริการฯ)
29ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ ขสร.1 (เช่าคอมพิวเตอร์ ประมวนผล จำนวน 500 เครื่อง เป็นระยะเวลา 3 ปี ประจำสำนักคอมพิวเตอร์)
30ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ ขสร.1 (เช่าคอม All In One จำนวน 80 เครื่อง เป็นระยะเวลา 3 ปี ประจำสำนักวิทยบริการ)