Tender


ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference:TOR)และเอกสารประกวดราคา โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารปฏิบัติการวิทยาศาตร์ อาคาร 32 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 งาน (แบบมีเงื่อนไข) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – Bidding)

ระยะเวลาร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference:TOR)และเอกสารประกวดราคา

รายละเอียดร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference:TOR)และเอกสารประกวดราคา

โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารปฏิบัติการวิทยาศาตร์ อาคาร 32 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา
จำนวน 1 งาน (แบบมีเงื่อนไข) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – Bidding) 

แผนการเบิกจ่ายงวดงานงวดเงิน