ข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ข่าวเก่าคลิกที่นี่!!)


No.Title
1ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่ สนอ.อค.7/2564
2ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่ สนอ.อค.6/2564
3ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่ สนอ.อค.5/2564
4ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่ สนอ.อค.4/2564
5งานจ้างปรับปรุงหลังคา และปูหญ้าเทียมสนามเด็กเล่นใหญ่ โรงเรียนสาธิตฯ
6จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ
7งานจ้างจัดทำโครงหลังคาสนามเด็กเล่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
8ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่ สนอ.อค.3/2564
9ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่ สนอ.อค.2/2564
10ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่ สนอ.อค.1/2564
11ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเครื่องปรับอากาศ 1/2564
12ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่ สนอ.ยธ.1/2564
13ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร13,31,36 17-2563
14สาระสำคัญประกวดราคาซื้อระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของมหาวิทยาลัย จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่ สนอ.ยธ.13/2563
16ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาทำความสะอาดหอพัก ปี 2563 2-2563
17ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเช่าคอมพิวเตอร์ 250เครื่อง 2-2563
18ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่ สนอ.อค.12/2563
19ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่ สนอ.อค.11/2563
20ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่ สนอ.อค.10/2563
21ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่ สนอ.อค.9/2563
22ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายแอร์19-2563 จำนวน 70-เครื่อง
23ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่ สนอ.ยธ.12/2563
24สาระสำคัญ สัญญาจ้างเมนไฟฟ้า1-63
25ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาปรับห้องเรียนคุณภาพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
26ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่ สนอ.ยธ.11/2563
27ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่ สนอ.ยธ.10/2563
28ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่16-2563 เครื่องไขมัน
29ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่ สนอ.ยธ.9/2563
30ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายกล้องจุลทรรศน์ชนิดเลนส์ประกอบ 2 กระบอกตา เลขที่11/2563 ประจำคณะวิทยาศาสคร์และเทคโนโลยี