ข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ข่าวเก่าคลิกที่นี่!!)


No.Title
1ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญารักษาความปลอดภัย1-2563
2ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่ สนอ.ยธ.5/2563
3สาระสำคัญสัญญาจ้างทำความสะอาด เลขที่ 1/2563
4ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาเลขที่ สนอ.อค.7/2563
5ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาเลขที่ สนอ.อค.8/2563
6ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาจ้างปรับปรุงคณะเทคดนโลยีอุตสาหกรรม 2/2563
7ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 4/2563
8ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาเลขที่ สนอ.อค.5/2563
9ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาเลขที่ สนอ.อค.4/2563
10ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาเลขที่ สนอ.อค.3/2563
11ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาเลขที่ สนอ.อค.6/2563
12ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่ สนอ.ยธ.4/2563
13ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่ สนอ.ยธ.3/2563
14ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาเลขที่ สนอ.อค.2/2563
15ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาเลขที่ สนอ.อค.1/2563
16ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่ สนอ.ยธ.2/2563
17ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่ สนอ.ยธ.1/2563
18สาระสำคัญสัญญาซื้อขายวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เลขที่4/2563
19สาระสำคัญสัญญาซื้อขายวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เลขที่ 2/2563
20สาระสำคัญสัญญาซื้อขายวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เลขที่ 2/2563
21สาระสำคัญสัญญาซื้อขายวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เลขที่ 1/2563
22สาระสำคัญสัญญาจ้างเปลี่ยนสลิงลิฟต์โดยสารอาคาร 9 และอาคาร 31 เลขที่ 5/2562
23สาระสำคัญสัญญาจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์หนา้ มหาวิทยาลัยดว้ ยระบบ LED Full collor Outdoor เลขที่ 40/2562
24สาระสำคัญสัญญาก่อสรา้ งปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคารปฏิบัติการรวม ดว้ ยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 10/2562
25สาระสำคัญสัญญาจ้างปรับปรุง จำนวน 1 รายการ เลขที่ 10/2562
26สาระสำคัญสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ก่อสร้าง เลขที่ 34/2562
27สาระสำคัญสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์โรงงาน เลขที่ 35/2562
28สาระสำคัญสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์โรงงาน เลขที่ 37/2562
29สาระสำคัญสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์โรงงาน เลขที่ 38/2562
30สาระสำคัญสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์โรงงาน เลขที่ 39/2562