ข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ข่าวเก่าคลิกที่นี่!!)


No.Title
1ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่ สนอ.ยธ.1/2563
2สาระสำคัญสัญญาซื้อขายวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เลขที่4/2563
3สาระสำคัญสัญญาซื้อขายวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เลขที่ 2/2563
4สาระสำคัญสัญญาซื้อขายวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เลขที่ 2/2563
5สาระสำคัญสัญญาซื้อขายวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เลขที่ 1/2563
6สาระสำคัญสัญญาจ้างเปลี่ยนสลิงลิฟต์โดยสารอาคาร 9 และอาคาร 31 เลขที่ 5/2562
7สาระสำคัญสัญญาจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์หนา้ มหาวิทยาลัยดว้ ยระบบ LED Full collor Outdoor เลขที่ 40/2562
8สาระสำคัญสัญญาก่อสรา้ งปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคารปฏิบัติการรวม ดว้ ยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 10/2562
9สาระสำคัญสัญญาจ้างปรับปรุง จำนวน 1 รายการ เลขที่ 10/2562
10สาระสำคัญสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ก่อสร้าง เลขที่ 34/2562
11สาระสำคัญสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์โรงงาน เลขที่ 35/2562
12สาระสำคัญสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์โรงงาน เลขที่ 37/2562
13สาระสำคัญสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์โรงงาน เลขที่ 38/2562
14สาระสำคัญสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์โรงงาน เลขที่ 39/2562
15สาระสำคัญสัญญาซื้อขาย จำนวน 3รายการ เลขที่ 43/2562
16สาระสำคัญสัญญาซื้อขาย จำนวน 5 รายการ เลขที่ 42/2562
17สาระสำคัญสัญญาซื้อขาย จำนวน 5รายการ เลขที่ 40/2562
18สาระสำคัญสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่จ.8/2562
19สาระสำคัญสัญญาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 369 เครื่อง เลขที่ 1/2562
20สาระสำคัญซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน1 รายการ ประจำ 49/2562
21ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 50/2562
22ข้อมูลสาระสำคัญครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ ประจำคณะวิทยาการจัดการ เลขที่51/2562
23ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ เลขที่ 12/2562
24ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ ประจำคณะวิทยาการจัดการ เลขที่ 45/2562
25ข้อมูลสาระสำคัญ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 47/2562
26ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญา เลขที่ 13/2562
27ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์สำนักงาน เลขที่ 48/2562
28ข้อมูลสาระสำคัญ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เลขที่ 6/2562
29ข้อมูลสาระสำคัญประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ขนาด 25,000 BTU เลขที่ 41/2562
30ข้อมูลสาระสำคัญซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 27 รายการ เลขที่ 32/2562