ข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ข่าวเก่าคลิกที่นี่!!)


No.Title
1ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายแอร์19-2563 จำนวน 70-เครื่อง
2ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่ สนอ.ยธ.12/2563
3สาระสำคัญ สัญญาจ้างเมนไฟฟ้า1-63
4ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาปรับห้องเรียนคุณภาพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
5ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่ สนอ.ยธ.11/2563
6ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่ สนอ.ยธ.10/2563
7ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่16-2563 เครื่องไขมัน
8ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่ สนอ.ยธ.9/2563
9ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายกล้องจุลทรรศน์ชนิดเลนส์ประกอบ 2 กระบอกตา เลขที่11/2563 ประจำคณะวิทยาศาสคร์และเทคโนโลยี
10ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่ สนอ.ยธ.8/2563
11ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาซื้อขายเลขที่ สนอ.ยธ.7/2563
12ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่ สนอ.ยธ.6/2563
13ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญารักษาความปลอดภัย1-2563
14ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่ สนอ.ยธ.5/2563
15สาระสำคัญสัญญาจ้างทำความสะอาด เลขที่ 1/2563
16ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาเลขที่ สนอ.อค.7/2563
17ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาเลขที่ สนอ.อค.8/2563
18ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาจ้างปรับปรุงคณะเทคดนโลยีอุตสาหกรรม 2/2563
19ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 4/2563
20ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาเลขที่ สนอ.อค.5/2563
21ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาเลขที่ สนอ.อค.4/2563
22ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาเลขที่ สนอ.อค.3/2563
23ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาเลขที่ สนอ.อค.6/2563
24ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่ สนอ.ยธ.4/2563
25ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่ สนอ.ยธ.3/2563
26ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาเลขที่ สนอ.อค.2/2563
27ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาเลขที่ สนอ.อค.1/2563
28ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่ สนอ.ยธ.2/2563
29ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่ สนอ.ยธ.1/2563
30สาระสำคัญสัญญาซื้อขายวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เลขที่4/2563