ข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ข่าวเก่าคลิกที่นี่!!)


No.Title
31สาระสำคัญสัญญาก่อสรา้ งปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคารปฏิบัติการรวม ดว้ ยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 10/2562
32สาระสำคัญสัญญาจ้างปรับปรุง จำนวน 1 รายการ เลขที่ 10/2562
33สาระสำคัญสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ก่อสร้าง เลขที่ 34/2562
34สาระสำคัญสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์โรงงาน เลขที่ 35/2562
35สาระสำคัญสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์โรงงาน เลขที่ 37/2562
36สาระสำคัญสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์โรงงาน เลขที่ 38/2562
37สาระสำคัญสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์โรงงาน เลขที่ 39/2562
38สาระสำคัญสัญญาซื้อขาย จำนวน 3รายการ เลขที่ 43/2562
39สาระสำคัญสัญญาซื้อขาย จำนวน 5 รายการ เลขที่ 42/2562
40สาระสำคัญสัญญาซื้อขาย จำนวน 5รายการ เลขที่ 40/2562
41สาระสำคัญสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่จ.8/2562
42สาระสำคัญสัญญาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 369 เครื่อง เลขที่ 1/2562
43สาระสำคัญซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน1 รายการ ประจำ 49/2562
44ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 50/2562
45ข้อมูลสาระสำคัญครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ ประจำคณะวิทยาการจัดการ เลขที่51/2562
46ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ เลขที่ 12/2562
47ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ ประจำคณะวิทยาการจัดการ เลขที่ 45/2562
48ข้อมูลสาระสำคัญ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 47/2562
49ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญา เลขที่ 13/2562
50ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์สำนักงาน เลขที่ 48/2562
51ข้อมูลสาระสำคัญ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เลขที่ 6/2562
52ข้อมูลสาระสำคัญประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ขนาด 25,000 BTU เลขที่ 41/2562
53ข้อมูลสาระสำคัญซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 27 รายการ เลขที่ 32/2562
54ข้อมูลสาระสำคัญซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 27 รายการ เลขที่ 10/2562
55ข้อมูลสาระสำคัญ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 27 เลขที่ 11/2562
56ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 27 รายการ ประจำคณะวิทยาการจัดการ เลขที่ 36/2562ร
57ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ เลขที่ 46/2562
58ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่ สนอ.ยธ.3/2562
59ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่ สนอ.ยธ.2/2562
60สัญญา9/2562 จ้างปรับปรุงห้องประชุมวิทยาการจัดการ ชั้น 8