ข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ข่าวเก่าคลิกที่นี่!!)


No.Title
31ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาเลขที่ สนอ.อค.3/2563
32ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาเลขที่ สนอ.อค.6/2563
33ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่ สนอ.ยธ.4/2563
34ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่ สนอ.ยธ.3/2563
35ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาเลขที่ สนอ.อค.2/2563
36ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาเลขที่ สนอ.อค.1/2563
37ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่ สนอ.ยธ.2/2563
38ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่ สนอ.ยธ.1/2563
39สาระสำคัญสัญญาซื้อขายวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เลขที่4/2563
40สาระสำคัญสัญญาซื้อขายวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เลขที่ 2/2563
41สาระสำคัญสัญญาซื้อขายวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เลขที่ 2/2563
42สาระสำคัญสัญญาซื้อขายวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เลขที่ 1/2563
43สาระสำคัญสัญญาจ้างเปลี่ยนสลิงลิฟต์โดยสารอาคาร 9 และอาคาร 31 เลขที่ 5/2562
44สาระสำคัญสัญญาจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์หนา้ มหาวิทยาลัยดว้ ยระบบ LED Full collor Outdoor เลขที่ 40/2562
45สาระสำคัญสัญญาก่อสรา้ งปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคารปฏิบัติการรวม ดว้ ยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 10/2562
46สาระสำคัญสัญญาจ้างปรับปรุง จำนวน 1 รายการ เลขที่ 10/2562
47สาระสำคัญสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ก่อสร้าง เลขที่ 34/2562
48สาระสำคัญสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์โรงงาน เลขที่ 35/2562
49สาระสำคัญสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์โรงงาน เลขที่ 37/2562
50สาระสำคัญสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์โรงงาน เลขที่ 38/2562
51สาระสำคัญสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์โรงงาน เลขที่ 39/2562
52สาระสำคัญสัญญาซื้อขาย จำนวน 3รายการ เลขที่ 43/2562
53สาระสำคัญสัญญาซื้อขาย จำนวน 5 รายการ เลขที่ 42/2562
54สาระสำคัญสัญญาซื้อขาย จำนวน 5รายการ เลขที่ 40/2562
55สาระสำคัญสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่จ.8/2562
56สาระสำคัญสัญญาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 369 เครื่อง เลขที่ 1/2562
57สาระสำคัญซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน1 รายการ ประจำ 49/2562
58ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 50/2562
59ข้อมูลสาระสำคัญครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ ประจำคณะวิทยาการจัดการ เลขที่51/2562
60ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ เลขที่ 12/2562