ข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ข่าวเก่าคลิกที่นี่!!)


No.Title
61ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่ สนอ.ยธ.1/2562
62ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายลิขสิทธิ์คอมพิวเตอร์1-2562
63ข้อมูลสาระสำคัญ ใบสั่งซื้อเลขที่ 071362110091
64ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาจ้าง เลขที่ สนอ.อค.6/2562
65ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาจ้าง เลขที่ สนอ.อค.5/2562
66ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาจ้าง เลขที่ สนอ.อค.4/2562
67ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างคณะเทคโนโลยี 1 งาน 6-2562
68ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างที่ประทับ 5/2562
69ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อครุภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 8รายการ เลขที่ 28/2562
70ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อขาย เลขที่ 30/2562
71ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์เลขที่ 8/2562
72ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามสัญญาที่ 29/2562 (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
73ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขาย เลขที่ 25/2562
74ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาของงานซื้อชุดแอลฟัลต์ติกคอนกรีตโดยวิธีมาร์แชล (Maeshall Test) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เลขที่ 26/2562
75ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิต เลขที่ 1/2562
76ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขาย เลขที่ 23/2562
77ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ เลขที่ 7/2562
78ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ เลขที่ 6/2562
79ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขาย เลขที่ 22/2562
80ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขาย เลขที่ 20/2562
81ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขาย เลขที่ 21/2562
82ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ เลขที่ 5/2562
83ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ เลขที่ 4/2562
84ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขาย เลขที่ 19/2562
85ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อขาย ปชส.1/2562
86ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขาย เลขที่ 17/2562
87ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขาย เลขที่ 18/2562
88ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาจ้างทำความสะอาด เลขที่ 2/2562
89ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขาย เลขที่ 16/2562
90ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคารเรียน อนุบาล 3 ชั้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา