ข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ข่าวเก่าคลิกที่นี่!!)


No.Title
1ประกาศยกเลิก ประกาศ ประกวดราคาซื้อโปรแกรมสำหรับจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Zoom Education) ระยะเวลา 1 ปี จำนวน 950 ลิขสิทธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 2 รายการ ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อเครื่องอ่านผลโคโลนีอัตโนมัติ
4ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเรียนต่าง ๆ และห้องน้ำห้องส้วม ประจำอาคารเรียน
5ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องกาเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 50 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้งระบบควบคุมการจ่ายไฟแบบอัตโนมัติเพื่อใช้ในห้อง Data Center จานวน 1 เครื่อง ประจาสานักคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6ประกาศ ยกเลิกประกาศบางรายการ
7ยกเลิกประกาศ (บางรายการ)
8ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักสัตว์ทดลอง (สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9ยกเลิกประกาศ (บางรายการ)