ผ่อนผันการรับราชการทหาร รอบสอง

   กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาที่มีความประสงค์ ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบสอง) โดยนักศึกษาที่จะขอผ่อนผันจะต้องเกิด พ.ศ. 2542 และนักศึกษาที่เคยขอผ่อนผันการตรวจเลือก เข้ารับราชการทหารจากสถาบันการศึกษาอื่นมาก่อน จะต้องยื่นขอผ่อนผันการตรวจเลือกใหม่

  ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจสามารถรับแบบฟอร์มขอผ่อนผัน หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา อาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา ชั้น 2 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 3420 สามารถผ่อนผันฯ ระหว่างวันที่ 6 มกราคม-16 กุมภาพันธ์ 2563