ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

...ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 651/2562 ลงวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นั้น
.............บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ลำดับที่ 1 ไปรายงานตัวที่กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อาคาร 9 ชั้น 5 ภายในวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563 ในเวลาราชการ (หากไม่มารายงานตัวตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์)

เอกสารประกอบ

<<< ประกาศผลการคัดเลือก  >>>
<<< ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  >>>
<<< ประกาศรับสมัครคัดเลือก  >>>