ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 ประจำวันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563