ปีที่ 28 ฉบับที่ 140 ประจำวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562