ปีที่ 28 ฉบับที่ 130 ประจำวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562