ราชภัฏโคราช จับมือ เครือข่ายการศึกษาไทยและต่างประเทศ ประชุมวิชาการนานาชาติที่อินโดนีเซีย

   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดย คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Institut Teknologi Bandung (ITB) Indonesia,Universiti Teknologi MARA Cawangan Kelantan,Malaysia ได้จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 ภายใต้ชื่อ “International Conference on Governance,Management &Social Innovation” (ICGMSI 2019) ณ Institut Teknologi Bandung (ITB) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยมี ดร.ยุทธกร ฤทธิ์ไธสง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่าย (Networking Dinner) และลงนามในบันทึกข้อตกลง (Memorandum of Agreement:MOA) ด้านความร่วมมือในการจัดงานประชุมวิชาการร่วมกับกลุ่มมหาวิทยาลัยเครือข่ายทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งมีคณาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ ซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อให้คณาจารย์ได้นำเสนอผลงานทางวิชาการระหว่างเครือข่ายสถาบันการศึกษา พร้อมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายด้านงานวิจัยและส่งเสริมการนำผลงานวิชาการนานาชาติรับใช้สังคม อันเป็นการนำผลงานวิชาการที่ได้รับคัดเลือกตีพิมพ์ลงในวารสารที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติต่อไป