ข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ข่าวเก่าคลิกที่นี่!!)


No.Title
1ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์พร้อมอุปกรณ์สารสนเทศ จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวนพร้อมติดตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 30000 บีทียู จำนวน 36 เครื่อง ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
4ร่างขอบเขตแบบรูปรายการงานก่อสร้าง รายการประกอบแบบ โครงการปรับปรุงย้ายแนวสายไฟฟ้าแรงสูงและก่อสร้าง ถนนพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
5ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวนพร้อมติดตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 30000 บีทียู จำนวน 36 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
6ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างจ้างปรับปรุงย้ายแนวสายไฟฟ้าแรงสูงและก่อสร้างถนนพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – Bidding)
7ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายนํ้าฝนภายในมหาวิทยาลัย จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายนํ้าโดยรอบอาคารหอพักนักศึกษา จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่ สนอ.อค.3/2564
10ร่างขอบเขตของงานสำหรับการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปี 2564 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
11ประกาศประกวดราคาซื้อชุดวัดและฝึกการเคลื่อนที่เวลาปฏิกิริยาตอบสนอง จำนวน 1 ชุด
12ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่ สนอ.อค.2/2564
13ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่ สนอ.อค.1/2564
14ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้า 3 เฟส ประจำอาคาร 31 จำนวน 1 งาน
15ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างบำรุงดูแลรักษาลิฟต์โดยสารภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 31 เครื่อง จำนวน 1 งาน
16ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมแซมลิฟต์โดยสารอาคาร 29 ยี่ห้อ OTIS จำนวน 1 งาน
17ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ จำนวน 2 ชุด
18ประกาศซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแบบเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์
19ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ และครุภัณฑ์่โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20หอพัก (นก)
21น้ำฝน (นก)
22ราคากลางจ้างปรรับปรุงระบายน้ำหอพัก (นก)
23ราคากลาง จ้างระบายน้ำฝน (นก)
24ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 2 รายการ ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
25ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องทำแห้งตัวอย่างด้วยวิธีแช่เยือกแข็ง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
26ตารางแสดงวงเงิน โครงการจัดซื้อกล้องจุลทรรศน์พร้อมอุปกรณ์สารสนเทศ จำนวน 2 ชุด
27ร่างTOR จัดซื้อกล้องจุลทรรศน์พร้อมอุปกรณ์สารสนเทศ จำนวน 2 ชุด
28ร่าง TOR ชุดวัดและฝึกหารเคลื่อนที่ เวลาปฏิกิริยาตอบสนอง
29ตารางแสดงวงเงินชุดวัดและฝึกการเคลื่อนที่ เวลาปฏิกิริยาตอบสนอง(โบว์)
30ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5 รายการ)