บัณฑิตศึกษาสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2561

วันที่:Monday,18 March 2019สร้างโดย:bond
   วันที่ 16 มีนาคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้
   กิจกรรมบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกปี ซึ่งนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จะได้ทำกิจกรรมร่วมกันเป็นการสร้างเครือข่ายพี่น้องบัณฑิตศึกษาและสร้างความสามัคคีให้กับนักศึกษา