UBI NRRU บริการวิชาการชุมชน ส่งมอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบ สู่การพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP

วันที่:Monday,04 June 2018สร้างโดย:PR nrru

        เมื่อวันที่17 พฤษภาคม2561 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI NRRU) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดพิธีส่งมอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ข้อมูลทางธุรกิจและถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์OTOP ปีงบประมาณ2560 ภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการOTOP
ณ ห้องประชุมรัตนเพียร โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมส่งมอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบให้กับผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน8 ผลิตภัณฑ์ คือ1. น้ำแก้วมังกรพร้อมดื่ม ตราวังบ้านสวน2. นมสดพาสเจอร์ไรส์ ตราแอมมิลค์3. พริกแกงเผ็ด ตราพาราศรี
4. ครีมหมักผมสมุนไพร ตราวาคามะ5. แชมพู-ครีมนวดผมกระชายดำ ตรากาชี่6. แชมพูสมุนไพร หมากกรูด7. ขนมเปี๊ยะสูตรชาววัง ตราพิชชา และ
8. กล้วยฉาบสารภี

        พิธีส่งมอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบฯ สืบเนื่องจากศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพในการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ การให้ความรู้ทางด้านการตลาด การบริหารจัดการธุรกิจ และการจัดทำBusiness Model ด้วยเหตุนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้สนับสนุนงบประมาณดำเนินงาน ได้เห็นถึงประสิทธิภาพของUBI NRRU จึงมอบหมายให้ดำเนินการบริการวิชาการถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ผู้ประกอบการในชุมชน โดยแบ่งออกเป็น4 ระยะ คือ ระยะที่1 การอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการบริหารกิจการ ระยะที่2 การคัดเลือกผู้ประกอบการ โดยการวิเคราะห์จากผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่มีอยู่ในสถาบันอุดมศึกษา ระยะที่3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกจากระยะที่2 เข้ามาพัฒนาสูตรการผลิต บรรจุภัณฑ์ เครื่องหมายการค้าและการส่งเสริมการตลาด และระยะสุดท้าย การส่งมอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบให้กับผู้ประกอบการ ข้อมูลทางด้านการประกอบธุรกิจ เพื่อให้เป็นข้อมูลในการต่อยอดจัดจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการ สามารถนำผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาไปต่อยอดทางธุรกิจ พร้อมทั้งนำความรู้ไปถ่ายทอดสู่ทายาทธุรกิจ หรือ ผู้ประกอบการรายอื่นได้อย่างถูกต้อง
อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในท้องถิ่นอย่างกว้างขวางขึ้น