ราชภัฏโคราช รวมพลังแม่น้ำ 5 สาย มุ่งหาทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต

วันที่:Wednesday,23 May 2018สร้างโดย:PR nrru

        เมื่อวันที่ 27-28 เมษายน2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการเสวนาทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต ณ ห้องประชุม
เดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการ และปาฐกถาพิเศษ ภายในงานได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่4/2561ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 
ครั้งที่3/2561 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่4/2561 ประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่4/2561 และประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่4/2561 นอกจากนี้ยังมีการเสวนาทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต จำนวน4 ด้าน คือ1. ด้านการผลิตบัณฑิต2. ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ3. ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และ5. ด้านกายภาพและบริหารจัดการ

        การจัดเสวนาทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต สืบเนื่องจากรัฐบาลได้มีนโยบายการปฏิรูปการศึกษาเพื่ออนาคตของประเทศไทย โดยได้
เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษา ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่12 ซึ่งมีวิสัยทัศน์ การพัฒนาไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน นำไปสู่ประเทศไทย4.0 รวมไปถึงมีการผนึกกำลังทุกภาคส่วนร่วมกันปฏิรูปการศึกษาไปพร้อม ๆ กัน ภายใต้แนวคิด ประชารัฐ ด้วยเหตุนี้ เพื่อให้รองรับการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย ยุค4.0 รวมไปถึงตามยุทธศาตร์ใหม่ของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) จึงได้จัดการเสวนาครั้งนี้ขึ้น เพื่อรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการสภาวิชาการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายสาขา พร้อมนำความคิดเห็นมาเป็นแนวทางกำหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเป็นการทบทวนนโยบายสภามหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มสรรถนะการบริหารงานของผู้บริหารให้มีพลังขับเคลื่อนพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป