NRRU ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษนักศึกษา จัดกิจกรรมวัน Halloween

วันที่:Friday,08 November 2019สร้างโดย:PR nrru

            เมื่อวันที่31 ตุลาคม2562 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมHalloween Contest ณ สถาบันภาษา อาคาร27 ชั้น2 โดยมี ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม จากนั้นเป็นการประกวดHalloween Quiz (ตอบคำถามเกี่ยวกับวันฮาโลวีน) กิจกรรมHalloween Cosplay (ประกวดแต่งกายวันฮาโลวีน)และHalloween Card (ประกวดการ์ดวันฮาโลวีน)ซึ่งมีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความรู้ ความเข้าใจ พร้อมทั้งเป็นการเพิ่มทักษะความสามารถการ
ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้เกิดความชำนาญ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อการเรียนและชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น