ราชภัฏโคราช “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ชวนครูมารู้จักประวัติศาสตร์เมืองโคราช

วันที่:Sunday,09 September 2018สร้างโดย:PR nrru

        สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ในหัวข้อ โคราชศึกษา มิติ ประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์ และโบราณคดีเมื่อวันที่15-16 สิงหาคม2561 ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองชัย บุญศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานเปิดโครงการ ภายในงานได้จัดให้มีการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง โคราชเมืองเก่า เรื่องเล่ามีชีวิต เรื่อง ประวัติศาสตร์เมืองนครราชสีมา สมัยสมเด็จพระนารายณ์ ถึง พระองค์เจ้าบวรเดช เรื่อง โบราณคดีนครราชสีมา:แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีสำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง สื่อสำหรับการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี จังหวัดนครราชสีมา และทัศนศึกษาแหล่งโบราณคดีสำคัญในเขตเมืองนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจาก วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านโคราชศึกษา มาบรรยายให้ความรู้

        โครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา เกิดจากความร่วมกันระหว่าง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา เขต31 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต1-7 และส่วนการศึกษาโรงเรียนเทศบาลเมืองนครราชสีมา1-5 (อบจ.) ในการสนองนโยบายแนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียนลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดการอบรมดังกล่าวขึ้น เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจโครงการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ทางศิลปวัฒนธรรม พร้อมทั้งนำความรู้ไปจัดทำแผนการเรียนรู้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ รวมถึงสามารถนำไปต่อยอดพัฒนาการเรียนการสอนตามนโยบายชาติ และกระทรวงศึกษาธิการอย่างมีประสิทธิภาพ