AVM NRRU เชื่อมสัมพันธ์ ราชภัฏกลุ่มภาคอีสาน ประชุมเครือข่ายผลิตสื่อวิดีทัศน์การเรียนรู้ผ่านดาวเทียม (DLTV)

วันที่:Wednesday,01 August 2018สร้างโดย:PR nrru

        กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดการประชุมกำหนดรูปแบบผลิตสื่อวิดีทัศน์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนผ่านทางสถานีโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่16 กรกฎาคม2561 ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ1 โดยมี อาจารย์ปนัดดา บุญพาวัฒนา รองอธิการบดี ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นประธานเปิดการประชุม จากนั้นเป็นการประชุมเพื่อระดมความคิดผู้เกี่ยวข้องทางด้านการควบคุมเนื้อหาและการผลิตรายการ เพื่อกำหนดแนวทางในการผลิตสื่อวิดีทัศน์ (DLTV) กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน11 แห่ง

        การประชุมครั้งนี้ สืบเนื่องจากที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีมติร่วมกันในการผลิตสื่อวิดีทัศน์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนผ่านทางสถานีโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โดยได้กำหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละกลุ่มภูมิภาค ผลิตสื่อวิดีทัศน์สองประเภท คือ ประเภทสารคดีความรู้ในท้องถิ่น และรายการเฉพาะกลุ่ม แบ่งเป็นรายการสำหรับเด็กปฐมวัย รายการแนะแนวสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เทคนิคการสอนสำหรับครู และการสอนภาษาอังกฤษ โดยกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับมอบหมายให้ผลิตรายการเทคนิคการสอนสำหรับครู จึงจัดการประชุมดังกล่าวขึ้นเพื่อระดมความคิดแลกเปลี่ยน กำหนดแนวทางสร้างเครือข่ายการทำงานผลิตสื่อวิดีทัศน์ (DLTV) ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้มีมาตรฐานและมีรูปแบบเดียวกัน