ต่อยอดผลงานวิชาการรับใช้สังคม ราชภัฏโคราช ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

วันที่:Friday,09 August 2019สร้างโดย:Admin

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 
The 11th National Academic Research Conference "Connecting Local Research to International Perspectives"
ถักทองานวิจัยท้องถิ่น ... ก้าวไกลสู่สากล
6-7 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาราชภัฏนครราชสีมา
โดยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กับ เครือข่ายมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา คณะวิทยาการจัดการ และคณะมนุษยศาสตร์และสัมคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา