ราชภัฏโคราช นำผู้ประกอบการโชว์ศักยภาพ Creative Tourism and Local Product Fest 2019

วันที่:Wednesday,11 September 2019สร้างโดย:Admin

   เมื่อวันที่ 20-21 สิงหาคม 2562 จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดย อุทยานธรณีโคราช สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และ CBT อีสานใต้ ได้จัดงานการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ Creative Tourism and Local Product Fest 2019 ภายใต้โครงการขับเคลื่อนศักยภาพอุทยานธรณีโคราช สู่การเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก และโครงการขับเคลื่อนหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา ชั้น 1 โดยได้รับเกียรติจาก นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง จินตสกุล ผู้อำนวยการอุทยานธรณีโคราช และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ กล่าวรายงานการจัดงาน

  กิจกรรมได้จัดให้มีการแสดงนิทรรศการส่งเสริมการท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ชุมชนและศิลปะเชิงสร้างสรรค์ “อุทยานธรณีโคราช” กิจกรรมการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง การออกร้านจากชุมชนการท่องเที่ยว โดยชุมชนในโคราชจีโอพาร์ค และกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ กว่า 30 ชุมชน การแข่งขัน Mobile Application ระดับมัธยมศึกษาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ การเสวนาเรื่อง การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์:Geo Tourism Creative Product:ผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ และการแสดงสุดพิเศษโดย วงโปงลางสายแนนลำตะคอง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏนครราชสีมา แชมป์ประเทศไทย 2 สมัย การประกวดวงดนตรีพื้นบ้านวงโปงลาง ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

  การจัดงานครั้งนี้ ได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวเข้าชมงานเป็นจำนวนมาก โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ช่วยกันผลักดันให้เกิดการสร้างเอกลักษณ์ สร้างคุณค่าและสร้างมูลค่าด้วยเรื่องราวทางด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ Creative Tourism การท่องเที่ยวเชิงภูมิศาสตร์ Geo tourism ในแหล่งโคราชจีโอพาร์ค รวมถึงได้เผยแพร่สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน
ในจังหวัดนครราชสีมาและกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้มีเวทีเผยแพร่องค์ความรู้ การวิจัยด้านการท่องเที่ยว การบริหารจัดการ การพัฒนานักศึกษาที่เรียนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และเกิดการยกระดับภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์บนฐานองค์ความรู้อย่างแท้จริง