ราชภัฏโคราช เสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน เปิดโลกกิจกรรม ประจำปี 2561

วันที่:Thursday,05 April 2018สร้างโดย:PR nrru

        เมื่อวันที่28 มีนาคม2561 กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดกิจกรรมเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา2561 ณ หอประชุมอนุสรณ์70 ปี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุธานันท์ โพธิ์ชาธาร รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมภายในงานได้จัดให้มีการแสดงนิทรรศการและนำเสนอผลงานชมรมของนักศึกษากว่า25 ชมรม อาทิ ชมรมวงโปงลางสายแนนลำตะคอง ชมรมNRRU Cheer ชมรมฉันคนอาสาพัฒนาท้องถิ่น ชมรมสานฝันเพื่อวันฟ้าใส ชมรมพุทธศาสตร์ทางก้าวหน้า ฯลฯ และการแสดงคอนเสิร์ต จาก นักศึกษาสาขาวิชาดนตรี

        การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทำความรู้จักกันระหว่างรุ่นพี่และเพื่อนรุ่นเดียวกัน พร้อมทั้งจัดกิจกรรมร่วมกันภายในรั้วมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า มีจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนและพัฒนาทักษะชีวิตในด้านต่าง ๆ ควบคู่กับการเรียนรู้ในห้องเรียน อันเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ และนำประสบการณ์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ