สำนักงานสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พัฒนาบุคลากร ศึกษาดูงานและประชุมจัดทำรายงานประเมินตนเอง

วันที่:Tuesday,10 July 2018สร้างโดย:PR nrru

        สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรุณา เชิดจิรพงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงานสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยบุคลากร เดินทางเข้าศึกษาดูงานและประชุมจัดทำรายงานประเมินตนเองของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และสัมมนาเพื่อสร้างความรักความสามัคคีของผู้ปฏิบัติงานสภา เมื่อวันที่26-27 มิถุนายน2561 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เทื้อน ทองแก้ว ที่ปรึกษาอธิการบดี ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้เรื่อง การบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย

        จากนั้นเป็นการประชุมจัดทำรายงานประเมินตนเองของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์สร้างความรักความสามัคคีของผู้ปฏิบัติงานสภาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ระยอง ชาเล่ต์ รีสอร์ท จังหวัดระยอง ซึ่งการศึกษาดูงานครั้งนี้ ทั้งสองมหาวิทยาลัยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการบริหารงานสำนักงานสภามหาวิทยาลัย การประเมินตนเอง ประเมินคณะกรรมการ เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้นำความรู้มาพัฒนา เพิ่มพูนประสิทธิภาพ มีธรรมมาภิบาลในการปฏิบัติงาน และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองมหาวิทยาลัยให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น