นักศึกษา ราชภัฏโคราช สร้างสรรค์ผลงานท่ารำ โชว์วิจิตรลีลานาฏยประดิษฐ์

วันที่:Wednesday,02 January 2019สร้างโดย:PR nrru

        สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการวิจิตรลีลานาฏยประดิษฐ์ เมื่อวันที่30 ตุลาคม2561 ณ ห้อง27.05.08 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกรณ์ คิดการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ จากนั้นเป็นการแสดงประดิษฐ์ลีลาท่ารำท่าเต้นสุดตระการตา โดย นักศึกษาชั้นปีที่3 ชุด ราชสีมารวมใจเทิดไท้องค์วชิราลงกรณ ชุด ฟ้อนมุฑิตาบูชาครู ฟ้อนราชภัฏโคราช และไทยแลนด์4.0 ชุด แอ๋แอ่นฟ้อนออนซอนกาลพัฒนา

        การจัดโครงการวิจิตรลีลานาฏยประดิษฐ์ จัดขึ้นเพื่อแสดงศักยภาพของนักศึกษา ชั้นปีที่3 ในรายวิชา ประดิษฐ์ลีลาท่ารำท่าเต้น ซึ่งให้นักศึกษาประดิษฐ์ท่ารำท่าเต้นที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ โดยให้คงไว้ซึ่งวัฒนธรรมเอกลักษณ์ประจำชาติและท้องถิ่นนั้น ๆ พร้อมทั้งนำมาจัดแสดงให้สาธารณชนได้รับทราบ อันเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนไทยเห็นความสำคัญ ที่จะร่วมกันอนุรักษ์สืบทอดการแสดงนาฏศิลป์ไทย ซึ่งถือเป็นมรดกอันล้ำค่าให้คงอยู่คู่กับประเทศไทยต่อไป