สอบคัดเลือกโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

วันที่:Thursday,05 April 2018สร้างโดย:PR nrru

วันพุธที่4เมษายน 2561มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดสอบภาคปฏิบัติ กรณีการคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการผลิตครู เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาชีพครู ระดับปริญญาตรี (5ปี) สาขาวิชาดนตรี ,นาฏศิลป์ และพลศึกษา ณ สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และสนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในวันที่ 20 เมษายน 2561 ทางเว็บไซต์ https://muakru.thaijobjob.com