ราชภัฏโคราช บริการวิชาการสู่ชุมชน มอบวุฒิบัตรแก่เกษตรต้นแบบที่ผ่านการอบรมฯ

วันที่:Friday,11 October 2019สร้างโดย:Admin

   ศูนย์ศึกษาและพัฒนาโคราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่เกษตรกรต้นแบบที่ผ่านการอบรม โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรดิน และน้ำในการทำการเกษตรพื้นที่สูง ภายใต้โครงการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและท้องถิ่นอย่างยั่งยืนตามพระราโชบาย เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจาก นายทินกร อาจหาญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร น้อยน้ำใส ผู้รับผิดชอบโครงการ
และอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าววัตถุประสงค์การจัดโครงการ และมอบวุฒิบัตรแก่เกษตรกรต้นแบบที่ผ่านการอบรมฯ จำนวน 119 คน

   การมอบวุฒิบัตรครั้งนี้ สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ตำบลสระตะเคียน และตำบลบ้านราษฏร์ ในการลงพื้นที่บริการวิชาการให้ความรู้แก่เกษตรต้นแบบในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมและพัฒนารูปแบบกระบวนการเรียนรู้ชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่เกษตรเชิงนิเวศพื้นที่ราบสูง รวมไปถึงจัดทำแผนพัฒนาชุมชนด้านเกษตรแบบมีส่วนร่วมของพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งเกษตรกรที่เข้ารับการอบรมจะสามารถนำความรู้ ไปประยุกต์ใช้ในการยกระดับคุณภาพชีวิตทางด้านอาชีพเกษตรกรให้มีความอยู่ดีกินดีมากขึ้น