ราชภัฏโคราช สืบสานศาสตร์พระราชา สัมมนาเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่:Tuesday,10 July 2018สร้างโดย:PR nrru

        สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง สืบสานศาสตร์พระราชา:ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่24 มิถุนายน2561 ณ ห้องประชุมวิทยาการจัดการ8 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ จากนั้นเป็นการแสดงชุดเบ้าหลอมดวงใจ โดย ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชา การจัดการ ต่อด้วยการนำเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง หลักการทรงงาน เกษตรทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง การเสวนา เรื่อง แนวนโยบายการสนับสนุน ปัญหาและรูปแบบฟาร์มเกษตรผสมผสานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิทยากรโดย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ในจังหวัดนครราชสีมา

        โครงการสัมมนาวิชาการ สืบสานศาสตร์พระราชาฯ จัดขึ้นโดยมีเป้าหมายสําคัญในการผลักดันและขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งเป็นหลักการทรงงานในหลวงรัชกาลที่9 โดยการสัมมนาได้ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทรงงานเกษตรทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติต่อไป