ราชภัฏโคราช เชื่อมความสัมพันธ์ สัมมนาวิชาการ คอม-เทคโน-ราชภัฏอีสานใต้ ครั้งที่ 3

วันที่:Wednesday,06 June 2018สร้างโดย:PR nrru

        สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการสัมมนาวิชาการ คอม-เทคโน-ราชภัฏอีสานใต้สัมพันธ์ ครั้งที่3 เมื่อวันที่10 พฤษภาคม2561 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ภายในงานได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษ เรื่องNew Media for Active Learning การประกวดผลงานภาพถ่าย การเล่นเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษา และศึกษาดูงาน ณ สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ

       การสัมมนาวิชาการครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดโครงการ โดยมีคณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรด้านคอมพิวเตอร์ศึกษาและเทคโนโลยีการศึกษา ในเครือข่ายเข้าร่วมงาน จัดขึ้นเพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทางวิชาการและงานวิจัยระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา พร้อมทั้งเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 ให้กับนักศึกษา เพื่อที่จะสามารถนำความรู้ไปใช้ในการผลิตและเผยแพร่ผลงาน
ของตนเองอย่างเต็มศักยภาพ